Se dette nyhedsbrev i en browser
 
 
Kære læser,
 
Dette er 4. nyhedsbrev i projektet om separatkloakering og renovering af fjernvarme og vand på Mosevænget, Havemøllevej, Klosteralleen, Graversensvej, Hækkerupsvej og Vermehrensvej. 
 
 
Du modtager dette nyhedsbrev, da vi har opdateret vores tidsplan for anlægsarbejdet med separatkloakering og renovering af vand og fjernvarme i området. I brevet finder du en etapeplan for anlægsarbejdet, og du kan under hver vej læse lidt om hvad vi laver nu og i den kommende tid.
 

Etapeplan

 

Herunder kan de se, hvornår vi arbejder i de forskellige områder.

Download en PDF med etapeplanen her.

 

Havemøllevej

På Havemøllevej har entreprenøren nu i mange måneder været i gang med separatkloakering og udskiftning af vand- og fjernvarmeledninger. Gravearbejdet i vejen udfor Havemøllevej 18-30 er afsluttet og alle stik er etablerede.

Der er udlagt ny asfalt – undtagen i vejarealet udfor det nye regnvandsbassin ved åen.

Gravearbejdet i vejen udfor Havemøllevej 2-16 er stadig i gang. Nogle ejendomme har fået nye stik – andre er i gang. Arbejdet fortsætter frem til uge 45, hvor der retableres med asfalt.

 

Mosevænget

 

På Mosevænget er der lagt en stor ny regnvandsledning og omlagt vandledninger. Dette arbejde er nu næsten afsluttet og strækningen fra Horsemosevej til Dalmosevej har fået ny asfalt. Strækningen fra Horsemosevej til Sorøvej vil desværre fortsat være opgravet frem til november 2018.

I oktober begynder vi at bore en stor regnvandsledning under Sorøvej. Ledningen skal føre regnvand fra byen via Mosevænget og ned i de regnvandsbassiner, som er under etablering i ådalen. Ledningen bliver koblet sammen med den nye regnvandsledning i Mosevænget. Dette sker i en byggegrube ved udkørslen fra Mosevænget til Sorøvej. Størrelsen af byggegruben medfører, at der ikke er plads til trafik i begge retninger.

Derfor vil der i en periode på 4-5 uger være spærret for udkørsel fra Mosevænget til Sorøvej og omkørsel via Torpet.
Det vil i hele perioden være muligt at køre ind fra Sorøvej.

Klosteralleen

 
På Klosteralleen skal der udføres separatkloakering og renoveres vand- og fjernvarmeledninger.
 
Udfor nr. 18-24 er entreprenøren i gang med at gøre klar til at bore regnvand, vand og fjernvarme under Sorøvej. Når der bores, kan det blive nødvendigt at arbejde ud over normal arbejdstid – i så fald deler entreprenøren varslingssedler rundt om den forlængede arbejdstid.
 
I starten af oktober går vi i gang med at udskifte vand og fjernvarmeledninger i Klosteralleen udfor nr. 1 til 16.  Først når dette arbejde er afsluttet, går vi i gang med kloakken.

Vermehrensvej, Graversensvej og Hækkerupsvej

 
Med den nuværende tidsplan forventer vi ikke at komme i gang med Vermehrensvej, Graversensvej og Hækkerupsvej i år. Nærmere information følger derfor senere.

Strømpeforing

 
I uge 42 udføres ”strømpeforing” af en af de eksisterende kloakledninger i Klosteralleen. Strømpeforing er en opgravningsfri renoveringsmetode, hvor ledningen fores indefra. Foringsarbejdet kan medføre lugtgener, hvis man har utætheder i afløbssystemet eller tørre vandlåse. Foringsentreprenøren Aarsleff deler varslingsskrivelser ud med vejledning til at begrænse generne.

Træer

 
Flagermusundersøgelserne på Klosteralleen og Hækkerupsvej er afsluttede. Der blev ikke fundet flagermuskolonier i træerne. Det betyder, at vi godt kan få lov at fælde de træer, som står oven i stikledningerne – eller har rødder ud under vejen og vil tage skade af gravearbejdet i vejen. Der plantes nye træer, når gravearbejdet er overstået. På Hækkerupsvej fælder Ringsted kommune alle vejtræerne, da de vurderes ikke at være sunde. Også her plantes der nye træer, når gravearbejdet er overstået. 
Har du spørgsmål eller oplever du problemer, kan du kontakte os på:
 
Pernille Kimmbech, Ringsted Forsyning: tlf. 69 89 80 43 / pkb@ringstedforsyning.dk
 
Ole Topp, entreprenør: tlf. 51 59 24 20 (kl. 06-17) / otp@holboell.dk
Frameld dig dette nyhedsbrev